Absolventské práce pro 9. ročník

Základní pravidla

Absolventské práce jsou pro žáky 9. třídy povinné.

Práci je nutno zpracovat na počítači ve standardizované podobě:
60 úhozů na řádek, 30 řádků na stránku, řádkování 1,5, velikost písma 12, druh písma – Times new Roman, text zarovnat do bloku.

Práce bude klasifikována (známkou, slovně).

Cíl: Zpracovat odbornou práci v tištěné podobě a vlastní prezentaci doprovázenou prezentačním materiálem (plakát, myšlenková mapa, prezentace v PowerPointu apod.), vystoupit a odprezentovat práci před komisí.
Postup: žák při vypracování využije odbornou literaturu a dostupné prameny, popř. vlastní měření, výzkum či pozorování.
Rozsah: min. 3 strany vlastního textu + přílohy
Hodnocení: slovně a klasifikací  (provádí komise, konzultující učitel a jeden další navržený pedagog)

Odevzdání: V jednom vyhotovení ve škole – svázané – podoba portfolia. Kopii si ponechá žák pro vlastní potřebu. Vytištěný finální podoby je možné vytisknout ve škole. Pokud žák bude mít zájem, umožní se mu práce na počítači ve škole v předem určených hodinách (s připojením na internet).

Přihláška: Každý žák obdrží od třídního učitele přihlášku ročníkové práci, jež si vyplní a nechá potvrdit konzultujícím učitelem. Odevzdá svému konzultujícímu učiteli do stanoveného termínu.
Studentský list slouží k zaznamenávání konzultací. Žák jej dostane od třídního učitele společně s přihláškou. Konzultující učitelé do něj zapisují spolu s datem konzultace i hlavní úkoly, které má student do příští konzultace splnit, popřípadě jiné důležité poznámky k práci.
Konzultace jsou povinné celkem dvě, pokud se žák nemůže k předem domluvené konzultaci dostavit, je povinen se omluvit předem.
I. hodnotí se osnova práce – rozsah – 10-15 řádků, kde je uvedeno:
– hlavní zaměření
– předběžné členění práce – osnova
– předběžný seznam literatury a pramenů
– při výzkumné studii nastíní předběžný postup
II. hodnocení se koncept práce
– členění na kapitoly
– samotný obsah
– naznačení obsahu příloh
Další konzultace jsou pouze na žádost studenta.
Do studentského listu konzultující učitel zaznamenává datum konzultace, připomínky k práci. Ke každé konzultaci žák předkládá studentský list – bez listu nelze konzultaci uskutečnit.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ

ap-vzhled

Vzhled titulní strany

  • Než práci odevzdáš, důkladně si zkontroluj pravopis. Bylo by škoda obsahově skvělou práci odevzdat plnou hrubek.
  • Pro kontrolu pravopisu použij nejlépe vlastní hlavu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, PČP.
  • Pokud si s pravopisem nebudeš vědět rady nebo budeš chtít mít jistotu, požádej o radu vyučující českého jazyka.
  • Vše, co vytvoříš, si zavčas ulož do počítače a také zálohuj (vypaluj) na přepisovatelné CD (počítač může zlikvidovat virus).