Pro rodiče

Podrobné informace k zápisu do 1. třídy

Máte doma budoucího prvňáčka? Potřebujete vědět…

Informace k zápisu do základní školy v roce 2017

Vážení rodiče a děti,

Dovolte, abychom Vás informovali o některých praktických informacích důležitých pro podání žádosti k zápisu do ZŠ. Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 774879165 a e-mailové adrese krouzek@zsbernartice.cz. Pedagogičtí pracovníci školy se těší na Vaši účast.

S pozdravem ředitel školy – Mgr. Michal Kroužek

Charakteristika školy

Naše pěkná škola disponuje standardním moderním zařízením, příjemnými, ochotnými a pohodovými učiteli, individuálním přístupem k dětem v malých kolektivech, běžnou nabídkou školních a mimoškolních aktivit a účastí v evropských projektech.

Termín zápisu

5. dubna 2017 od 13:00 do 16:00. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou si vezměte

Občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list zapisovaného dítěte. V případě cizinců je potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu. Zákonní zástupci doprovázející dítě k zápisu předloží doklad o trvalém pobytu dítěte. Tento doklad může být nahrazen platným občanským průkazem zákonného zástupce dítěte, pokud obsahuje data dítěte.

Rádi si s vámi domluvíme náhradní termín pro návštěvu školy s dítětem, nejpozději však do 20. dubna 2017.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Postup u zápisu:

Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

– písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (vyřešíme v kanceláři školy), písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v posledním ročníku mateřské školy. Zároveň Vás informujeme o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce stejně jako není podmínkou přijetí ani výsledný dojem, jaký dítě zanechalo v této části.

Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky prostřednictvím žádosti, kterou obdrží v kanceláři školy.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bernartice, okres Trutnov stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku překročí stanovený počet žáků ve třídě. Kritéria vychází v souladu z ustanovení §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Ve školním roce 2017/18 bude otevřena jedna 1. třída. Ta bude naplněna do maximálního počtu 25 žáků.

Přednostně budou přijímáni žáci:

S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce). Ostatní žáci budou přijímání dle těchto kritérií – sourozenec ve škole a losování.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Vydání rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, kterým se vyhovuje žádosti (dle § 183 odst. 2 školského zákona) bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.