- ZŠ a MŠ Bernartice - http://www.zsbernartice.cz -

Vnitřní řád školní jídelny

Telefon 499 879 171 , mobil 773 531 053

Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování 258/2005. č. 107/2005 Sb. ze dne8. března 2005 a přílohou k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 13.března 2008, vyhláškou 137/2004 Sb. ze dne 31. března 2004 o stanovení kritických bodů a hygienických předpisech, vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování a školským zákonem 561,§ 119, 122 ods.3. Vyhláškou 94/2006 Sb.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.
Vyhláška o školním stravování, hygienické předpisy a školský zákon jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
Veškeré hygienické problémy jsou hlášeny ředitelství školy.
Termíny placení obědů, vždy vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně. Vyúčtování za stravné-převodem na účet posíláno vždy na konci školního roku. Hotově platící, platí ve školní jídelně dle přihlášených obědů.
Všichni strávníci jsou seznámeni s jídelním lístkem na nástěnce ŠJ a internetových stránkách školy.
Všichni děti ZŠ mají právo na odběr obědů.
POZOR! Při nedodržení platebních podmínek, nebudou mít nárok na stravu !!!

1. Provoz ve školní jídelně: 6.00 – 14.30 hodin

2. Výdej obědů:

3. Cena oběda

(u dítěte v MŠ včetně svačinek) se řídí vyživovacími normami podle věku strávníka:
MŠ 3 – 6 let………..7 + 21+ 7 = 35,- ( pitný režim v ceně. )
ZŠ 7 – 10 let……….27,- Kč.
ZŠ 11 – 14 let……..29,- Kč.
.
Pro cizí strávníky je stanovena cena jednotně…..35,- + 5,- Kč na provozní náklady. Celkem 40,- Kč.
Jídlo je určeno k přímé spotřebě do 13.30 hod.
Přesnídávka pro MŠ – 8.30 hod. Svačina pro MŠ – 14.00 hod. Dále- dle dohody s vedoucí MŠ.

4. Výdej do JÍDLONOSIČŮ a CIZÍM STRÁVNÍKŮM

je od 10.00 – do 11.00 hodin. ( Vyhláška 137/2004 Sb., příloha č. 4-HCCP)
Není možné stravovat zaměstnance v době jejich omluvené nepřítomnosti v práci za cenu oběda.( Vyhláška 84/2005 platná od 1.3.2005.). Pokud by se chtěl zaměstnanec v této době stravovat, hradí oběd v plné výši i s náklady.
V době prázdnin a provozu MŠ, kdy nejsou žáci ve škole, se vaří pouze pro MŠ .
V první den nemoci, kdy nemohl žák odhlásit oběd, lze tento přihlášený oběd odebrat od 10.30 – do 11.00 hod. za dotovanou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole již nelze odebírat jídlo ani do jídlonosičů za dotovanou cenu. ( Vyhláška 107/2005 Sb., odst. 9 ).
Pro odnášení stravy ze ŠJ se nesmí používat skleněné nádoby!

5. Po prázdninách jsou obědy automaticky přihlášeny.

6. Ke stravování se může strávník přihlásit i v průběhu měsíce.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada NEPOSKYTUJE!.

7. Stravné se vybírá platbou přes účet, nebo v hotovosti

ve školní jídelně ve stanovený termín a to, zálohově na následující měsíc.

8. Strava se odhlašuje do 7.00 hodin téhož dne.

9. Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování. (nebo jeho zákonitý zástupce).
a.) Jméno a příjmení.
b.) Datum narození
c.) Rodné číslo
d.) Trvalé bydliště
e.) Zdravotní stav – alergie na určitý druh potravin
f.) Jméno a příjmení zákoného zástupce a jeho trvalé bydliště.
g.) Číslo telefonu.

10. Organizace se zavazuje, že data nezneužije v neprospěch strávníka.

11. Každá přihláška ke stravování je závazná

a převádí se do dalšího školního roku. Pokud chce strávník změnit stravovací zvyklosti, je nutné sepsat novou přihlášku.
Obědy se přihlašují podle přihlášky. Každý strávník si musí obědy odhlašovat.

12. Chování strávníků ve školní jídelně:

Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti ustanovení školního řádu. Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
Opakované porušování školního řádu může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.

13. Vstup do prostor školní jídelny

je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd ,nebo zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout. Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup zakazán nebo omezen jen na nejnutnější míru ( jednání v kanceláři jídelny).

14.Strávníci si při odchodu z jídelnyodnesou špinavé nádobí ze stolu a čistý tác dají na určené místo.

15. Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí jídelny.

Jídlo je určeno k přímé spotřebě!!

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje ŽÁDNÁ FINANČNÍ NÁHRADA !!!