Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/03.0064
Rozpočet projektu celkem: 2 694 995,78 Kč
Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 10. 2010
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 03. 2012

Stručný obsah projektu:

Projekt Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice si klade za úkol přiblížit žákům zajímavou formou technické a přírodovědné předměty.

Základem projektu je vytvoření studijních materiálů a prostředí pro výuku nového předmětu Chemickobiologická praktika a inovace předmětu Matematická praktika. K oběma předmětům budou připraveny potřebné výukové materiály pro žáky i učitele. Pro kvalitní výuku přírodovědných a technických předmětů je doplněno vybavení učebny.

S kvalitní výukou technických předmětů také souvisí odborná příprava pedagogů, kteří absolvují v rámci projektu kurzy IT a prezentačních dovedností v menším rozsahu.

Podstatnou součástí projektu je také rozšíření ekologické laboratoře, v níž mimo jiné budou probíhat měření a práce na projektu Globe, kterého se žadatel již několik let úspěšně účastní. Studenti se budou účastnit několika týdenních výjezdů do střediska environmentálního vzdělávání KRNAP a několika ekologicky zaměřených akcí KRNAP.

Cíle projektu:

 1. Prvním cílem je rozvinout znalosti, schopnosti a přístup žáků v environmentální oblasti. Tento cíl klade důraz na navázání na započaté školní aktivity a projekty v oblasti životního prostředí, mezi něž patří i mezinárodní program Globe. Žáci se budou aktivně podílet na nových aktivitách v programu Globe, které jim umožní realizace tohoto projektu. Rozšíří tak své portfolio pozorování a získají komplexnější náhled na problémy životního prostředí.
 2. Druhým cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro studium technicky zaměřených předmětů a zvýšit motivaci žáků k dalšímu studiu technických oborů. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických oborech i reálné uplatnění žáků.
 3. Třetím cílem je zlepšit podmínky pro využívání ICT, práci s výpočetní technikou, základními programy, speciálními výukovými programy, internetem, používáním ICT v běžném i školním životě.
 4. Doplňujícím prostředkem naplnění cílů je podpora učitelů v získávání nových dovedností pro inovace výuky.

Učitelé se budou podílet již na průběhu jednotlivých fází přípravy projektu svými nápady a připomínkami. V průběhu projektu i po jeho ukončení budou učitelé dále vytvářet nové aktivity určené pro nově vytvořenou učebnu.

PRŮBĚH PROJEKTU

1) Během roku 2011 tvořili vyučijící na ZŠ a MŠ Bernartice výukové materiály. Jedná se o pracovní listy a metodiky nového předmětu chemicko -biologocká praktika a materiály k inovaci předmětu matematická praktika. Zde uvádíme příklady témat vypracovávaných pracovních listů.

Pro předmět chemicko – biologická praktika se jedná o tato témata:

 • DÝCHÁNÍ
 • FOTOSYNTÉZA
 • CHROMATOGRAFIE A EXTRAKCE
 • MĚŘENÍ HMOTNOSTI
 • MIKROSKOPICKÉ TECHNIKY
 • OBECNÁ EKOLOGIE
 • PŘÍPRAVA ROZTOKU
 • SPOTŘEBA VODY
 • SUBLIMACE
 • VOLNÁ A RUŠENÁ KRYSTALIZACE
 • ZJIŠŤOVÁNÍ HUSTOTY
 • ZJIŠŤOVÁNÍ KYSELOSTI
 • PŘÍPRAVA ROZTOKU O POŽADOVANÉM SLOŽENÍ.

Pro inovaci předmětu matematická praktika se jedná o témata:

 • NÁVRAT Z DOVOLENÉ
 • CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
 • ALEŠ A JEHO PES
 • SKLIZEŇ JABLEK
 • LISTOPAD
 • VĚTRNÍK
 • CUKROVÍ
 • VÁNOCE
 • NOVÝ ROK
 • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK.

PŘÍKLADY PRACOVNÍCH LISTŮ:

Pracovní list - SUMBLIMACE (109.5 KiB)

Pracovní list - Nový rok (673.0 KiB)

 

2) Výuka technických a přírodovědných předmětů již probíhá v nově zrekonstruované učebně. Ta byla slavnostně otevřena 14.2.2011

Zrekonstruovaná učebna

Dále probíhá nákup pomůcek pro výuku přírod. a technic. předmětů a nákup pomůcek na rozšíření ekologické laboratoře.

3) Koncem školního roku 2010/2011 a na podzim školního roku nadcházejícího proběhly ekologické výjezdy a akce do různých částí Krkonoš.

Ekologické výjezdy – jednodenní

Během měsíce června proběhly čtyři jednodenní výjezdy s ekologickým zaměřením. Výjezdy se uskutečnily v rámci projektu Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice ( CZ.1.07/1.1.05/03.0064). Dva výjezdy byly určeny pro žáky 1. stupně, další dva pro žáky 2. stupně.

Termín Lokalita Zaměření výjezdu
7.6.2011 Pec pod Sněžkou – Obří důl horninové prostředí a geomorfologické tvary Krkonoš, těžba nerostných surovin, ochrana přírody – KRNAP, osídlení Krkonoš
14.6.2011 

23.6.2011

Svoboda nad Úpou,PP sluneční stráň ekosystém slatinné louky se zástupci vegetace, ZCHÚ v ČR, ruční kosení trávy, geomorfologie, geologie a historie osídlení Krkonoš
23.6.2011 Žacléř chráněné rostliny Krkonoš a Podkrkonoší

V Obřím dole

Svoboda nad Úpou - Sluneční stráň

Ekologické výjezdy – týdenní

Koncem října a začátkem listopadu proběhly dva týdenní pobytové výjezdy našich žáků. Ekologické pobyty byly součástí projektu Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice.

Rýchorská bouda - štít

U Rýchorské boudy

Výjezdů se zúčastnili žáci od 4. do 8. třídy, místem konání bylo Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda. Odbornými lektory programu byli pracovníci KSEV, paní Tereza Švecová a pan Břetislav Lebloch. Program pobytu byl sestaven s ohledem na věk žáků a návaznost na přírodovědné předměty. Svým obsahem pomohl naplnit ročníkové výstupy (či jejich části) ze školního vzdělávacího programu (přírodopis, zeměpis, chemie) a některé okruhy průřezového tématu Environmentální výchova (ekosystém – les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa, kulturní krajina, pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek, základní podmínky života – ovzduší, půda, ekosystémy, biodiverzita, ochrana biologických druhů, přírodní zdroje, lidské aktivity a problémy životního prostředí – ekologické zemědělství, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině, vztah člověka k prostředí – náš životní styl, aktuální (lokální) ekologický problém.

Program byl realizován přímo na Rýchorské boudě, v jejím nejbližším okolí i formou terénních exkurzí v rámci KRNAP.

Děti během týdne prošly naučnou stezku Dvorský les, vydaly se do Albeřic za těžbou vápence a jeho zpracováním, putovaly do bývalé osady Sklenářovice na kozí farmu a za zlatem (hra na prospektory), hledaly a zkoumaly půdní živočichy žijící v lesní hrabance.

Pec na pálení vápna

O čem byla během exkurzí a práce v terénu řeč objasní následující příklady: Krkonošská květnice, zástupci květeny Rýchor, vegetativní rozmnožování smrku (hřížení), odchov tetřeva hlušce na Rýchorách, geologie a geomorfologie Krkonoš, ekosystém lesa a slatinné louky, Hercynská směs, lišejníky, lýkožrouti, hálky, svraštěla javorová, chůdovité kořeny smrků, zvuky zvířat, mláďata, vápenec a jeho zpracování, historie osídlení Krkonoš, historie dobývání zlata, dědičná štola, biodiverzita luk, význam hospodářských zvířat, budní hospodářství, reliéf Krkonoš, bezobratlí živočichové, značení státních hranic, vojenské opevnění, Albeřická jeskyně, význam ochranné kaple.

Proběhla přednáška o Krkonoších s prezentací zajímavých partií (např. Harrachovy a Mužské kameny, Sněžné a Kotelní jámy, Malý a Velký Stav, Úpské a Pančavské rašeliniště). Řeč byla také o ledovcích, lavinách, glaciálních reliktech a endemitech Krkonoš. Žáci se dále stručně seznámili s historií Krkonošského národního parku, zoonací a zásadami pohybu v KRNAPu.

Meteorologická stanice

Došlo také na meteorologii. Přednáška o meteorologii, jejím významu a úrovni v ČR byla doplněna praktickou ukázkou měření v meteorologické stanici Rýchorská bouda. Žáci se seznámili s tím, které údaje se sledují, jaké přístroje se k tomu používají, kolikrát denně je třeba hodnoty zjišťovat. Mohli tak porovnat způsob měření a zapisování meteorologických dat s programem Globe, který v naší škole probíhá a ve kterém žáci v meteorologické stanici na školní zahradě denně zjišťují údaje o teplotách, srážkách, oblačnosti a typech mraků.

V souvislosti s využitím přírodních materiálů žáci tvořili vzory na trička a šátky (otisky listů stromů a kapradin), vyráběli ruční papír, tvořili ozdoby z drátků s přírodními motivy. Ruční práce byly doplněné přednáškou o získávání přírodních materiálů a jejich zpracování (len, vlna, hedvábí, sisal, juta, kokosová vlákna, konopí, pavučina).

Po celou dobu pobytu žáci třídili odpad do určených nádob, byli seznámeni s nutností využití druhotných surovin v souvislosti s ochranou životního prostředí.ískávání přírodních materiálů a jejich zpracování (len, vlna, hedvábí, sisal, juta, kokosová vlákna, konopí, pavučina).

Pedagogičtí pracovníci školy každý večer přichystali několik otázek, které se týkaly daného dne a informací v tomto dni získaných. Žáci na zadané otázky písemně odpovídali. Ve večerních hodinách probíhaly aktivity sloužící k upevňování třídního kolektivu a vztahů mezi žáky z různých tříd.

Hledání a zkoumání půdních živočichů

Kozí farma p. Kadeřábka ve Sklenařovicích

Albeřická jeskyně a její profil

Zpracování lnu

Tvorba vzorů na trička a šátky

4) V závěru roku pokračoval projekt zorganizováním setkání žáků a rodičů se zástupci středních škol.
Zároveň jsou organizované exkurze žáků do podniků a škol. Navštívili jsme porcelánku KERAMTECH v Žacléři.

Návštěva k Keramtechu

Návštěva k Keramtechu

5) Projekt CZ.1.07/1.1.05/03.0064 Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice končí v březnu 2012. Naplánované jsou další návštěvy žáků ve školách a podnicích. Do konečné podoby se dopracovávají pracovní listy a metodiky, které revidují odborníci z VŠCHT a PF UHK. Zároveň se připravují verze do tisku, vybírá se tiskárna. Na začátku roku se uskuteční setkání, kde budou materiály nabídnuty učitelské veřejnosti i dětem.