Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Modernizace pomůcek pro přírodovědné a technické předměty k zajištění ŠVP

Příloha č. 1: Přírodovědné a technické předměty snadněji, program SMV200803

K zajištění výstupů ze Školního vzdělávacího programu pro přírodovědné předměty bylo třeba doplnit vybavení školy moderními přístroji a učebními pomůckami. Učební pomůcky jsou využity ve více předmětech i ročnících. Jedná se především o fyziku (6. – 9. třída), chemii (8. – 9. třída), přírodopis (6. – 9. třída), biologická praktika (8. třída), matematiku a technické kreslení (6. – 9. třída). Vizualizér lze využít ve všech předmětech a ročnících. Škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Globe, k jehož zajištění je nutné obnovovat a doplňovat pomůcky pro hydrologická, meteorologická a fenologická měření a pozorování. Získaná literatura je využita k samostatné i skupinové práci žáků vedoucích k rozvoji jejich kompetencí.

Přehled získaných pomůcek:

Pomůcka Rozpracované výstupy ŠVP Předmět
Mikroskop, stereolupa a lupa žákovská Znázorní vznik obrazu v mikroskopu a uvede příklady jeho využití. Vysvětlí funkci čočky, ukáže použití spojky jako lupy. Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákonu odrazu světla při řešení úloh. Správně zachází s mikroskopem a lupou, připraví mikroskopický preparát. Na základě pozorování tkání, pletiv a orgánů porovná stavbu těl organismů. Fyzika
Mikroskopické preparáty Zakreslí a popíše pozorované objekty, vypočítá celkové zvětšení mikroskopu. Používá správnou techniku mikroskopování. Přírodopis, Přírodovědná praktika
Skalpel, preparační jehla Připraví nativní mikroskopický preparát. Přírodopis, Přírodovědná praktika
Pomůcky programu Globe Podílí se na dlouhodobém projektu podporujícím ekologické myšlení a chování. Posoudí vliv člověka na životní prostředí. Vysvětlí základní ekologické termíny, používá je ve správných souvislostech. Přírodopis, Přírodovědná praktika
Literatura Používá samostatně určovací klíče, atlasy a encyklopedie, vyhledá potřebné údaje v literatuře. Získané informace třídí, analyzuje, prezentuje v rámci projektové výuky . Určí běžné druhy rostlin a živočichů. Fyzika Chemie Přírodopis, Přírodovědná praktika
Nástěnné obrazy Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby. Pomocí obrazů popíše a vysvětlí základní fyzikální zákony a jevy. Popíše vlastnosti geometrických těles, odvodí vzorce pro výpočty. Znázorní sítě těles. Přírodopis Fyzika Matematika
Fólie Rozpozná, porovná a objasní funkce základních orgánů a orgánových soustav, popíše životní cyklus vybraných organismů. Přírodopis
Laboratorní sklo, stojan Provede jednoduché chemické a fyzikální pokusy a zaznamená výsledek. Chemie Fyzika
DVD, vizualizér s dataprojektorem Na základě sledování DVD popř. obrazu získaného pomocí vizualizéru řeší zadané problémy, vytvoří krátký zápis, vysvětlí sledované jevy, utřídí informace, popíše části promítnutého objektu, analyzuje a syntetizuje poznatky. Fyzika, Matematika a technické kreslení Přírodopis Přírodovědná praktika Chemie
Demonstrační soupravy Popíše provedený pokus. Na základě demonstrace vysvětlí fyzikální zákonitosti, vyvodí a formuluje závěry. Fyzika

Tým realizátorů projektu tvoří Mgr. J. Bultasová (vyučuje fyziku a matematiku) a Ing. Sylvie Berčíková (vyučuje přírodopis, chemii a přírodovědná praktika).