Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Učíme se sami a moderně

Zdroj financí Název grantu Získaná částka Odpovědná osoba
Královehradecké granty Učíme se sami a moderně 22 000 Kč Mgr. Jitka Knapová
Hlavním cílem je co nejvíce zapojit děti aktivně do výuky a přenést na ně větší odpovědnost za své vzdělávání. Vše probíhá pod vedením učitele, který děti navádí, usměrňuje je, radí jim, ale nediktuje přesné kroky. Žáci vypracují učivo v podobě hlasového záznamu, video ukázek, na počítačích utvoří prezentace, gramatické přehledy zpracují v podobě nástěnných plakátů a tabulkových přehledů. Závěrečným výstupem je vytvoření vlastní knihy, která bude obsahovat soubor gramatiky za celý první stupeň, vybrané literární texty, postupy slohových útvarů a doplněna bude o DVD s nahranými video a audio nahrávkami.
Pracovní tým: Mgr. Jitka Knapová
Celková výše dotace se spoluúčastí školy: 31 430 Kč
Projekt ukončen: 30.6.2011

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

V našem školském systému je několik rozhodujících zvratů, které vždy ovlivní další vývoj vzdělávání dítěte. Jedním z nich je přechod z prvního stupně základní školy na druhý. 5. ročník je v tomto případě zlomový. Takové změny značně působí na psychiku dítěte a v tomto přechodu jich je několik. Žáci byli např. zvyklí převážně na jednoho učitele, který je celý rok provázel, byl s dětmi v dennodenním kontaktu. Výuku provázel jeden styl vyučování, ačkoliv neustále obměňovaný a různorodý, přesto realizovaný jednou osobou. Nyní se téměř co hodinu objeví nová tvář, nový styl. Změní se i celkový pohled na výuku, na druhém stupni se povětšinou opouští od hry, žáci jsou více směřováni k samostatné práci a je již nutná důkladná domácí příprava. V 5. ročníku je možnost děti na takové změny aspoň částečně připravit a tím jim ulehčit vstup do další etapy.

Projekt Učíme se sami a moderně je rozložen do celého školního roku. Hlavním cílem je co nejvíce zapojit děti aktivně do výuky a přenést na ně větší odpovědnost za své vzdělávání. Vše probíhá pod vedením učitele, který děti navádí, usměrňuje je, radí jim, ale nediktuje přesné kroky. Děti dostanou možnost zažít pocit úspěchu, ke kterému se musí samy dopracovat, pocit radosti z vykonané práce, ale zažijí nejspíš i neúspěch, před kterým byly do této doby do jisté míry skrýváni. Ovšem taková zkušenost je pro ně také důležitá Pracují společně na svém projektu, pracují pro sebe a na sobě.

V průběhu projektu se děti seznámí s novými metodami a možnostmi výuky, každý bude mít možnost si vše ozkoušet a to hned v několika rolích (žák, učitel, přednášející, fotograf, …).

Z vybraných metod si každý bude moci pro sebe do budoucna zvolit tu, která mu pomůže v dalším studiu. Objeví se jak metody tradiční, tak netradiční, se snahou zapojení všech smyslů. Žáci vypracují učivo v podobě hlasového záznamu, video ukázek, na počítačích utvoří prezentace, gramatické přehledy zpracují v podobě nástěnných plakátů a tabulkových přehledů.

Závěrečným výstupem je vytvoření vlastní knihy, která bude obsahovat soubor gramatiky za celý první stupeň, vybrané literární texty, postupy slohových útvarů a doplněna bude o DVD s nahranými video a audio nahrávkami. Učivo prvního stupně se prolíná i na druhém stupni, popř. se rozšiřuje a tato kniha by pro děti měla plnit funkci pevného základu. Jelikož si ji samy vytvoří, umí s ní tudíž pracovat a pokud se vyskytne nějaký problém týkající se českého jazyka, měly by zde najít správnou odpověď. Cílem při tvorbě knihy není pouze vytvoření souborného přehledu gramatiky, ale i seznámení s otázkou autorských práv, postupů při výrobě knihy a nákladů potřebných pro realizaci.

Do projektu se zapojí nejen děti z jedné třídy naší školy, ale proběhne spolupráce se Základní školou v Žacléři. Děti by pracovaly na obdobném projektu, v průběhu by se inspirovaly vlastními nápady a závěrem by došlo k vzájemné ukázce a výměně knih, popř. by pak dalším základním školám byla nabídnuta prezentace výsledků práce a možnost ozkoušení různých metod.

Při tvorbě knihy je důležitá spolupráce dětí přímo s nakladatelem. Absolvovaly by exkurzy přímo do nakladatelství, kde by se seznámili s průběhem tvorby knihy, postupu při jejím vydání a podmínkami, které jsou důležité, jako jsou např. autorská práva. Druhá část exkurze by byla věnována besedě se spisovatelkou, autorkou učebnic pro český jazyk, která dětem zodpoví připravené otázky a upozorní na možná úskalí při tvorbě jejich díla.

Velice významnou součástí tohoto projektu je seznámení dětí s oblastí financí. Pro vytvoření tohoto projektu, ale i výuky celkově je potřeba nemalých nákladů a žáci si tuto oblast mnohdy vůbec neuvědomují, všechny pomůcky a materiály shledávají automatickými. Nyní je možnost dát dětem nahlédnout do této problematiky, nechat je částečně se podílet na rozhodování ve financování a zároveň ve spolupráci s obcí a rodiči jim ukázat, jak náročné je finance získat.

Tím, že dětem umožníme podílet se na rozhodování v oblasti financí, pracovních postupů, necháme je v průběhu samostatně vytvářet, plánovat, domlouvat se a mnoho dalšího, u nich rozvíjíme všechny klíčové kompetence. Tento projekt je také dostatečně rozsáhlý, čímž naplňuje jak oblast Jazyk a jazyková komunikace, tak realizuje tematické okruhy průřezových témat osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana. Celým projektem plníme nezvyklou formou osnovy ŠVP, daných pro tento ročník.

Jednotlivé výstupy daných tematických okruhů:

Stavba slova a větná skladba

 • vytvoření dvojitého otočného kruhu, který nám umožní různá propojení mezi slovesem a předponami
 • sepsání souboru slov, který poslouží k procvičování větné skladby
 • vytvoření počítačové animace s praktickou ukázkou (výměna přepon, koncovek, proměňování větné skladby

Význam slov

 • seznámení s různými druhy komunikace (znakový jazyk, písemný projev, světelné signály, …), prezentace jednotlivých druhů, vystižení významu a hledání problémů v komunikaci
 • o přednáška a praktická zkouška komunikace s neslyšícím
 • využití mobilních telefonů ve výuce – význam slov

Vyjmenovaná slova

 • nafocení 8 skupin fotografií, které znázorňují jednotlivá vyjmenovaná slova, včetně skupiny zachycující problémové dvojice slov
 • sepsání literárních textů zaměřených na vyjmenovaná slova
 • doplnění nástěnného plakátu o obrázky znázorňující vyjmenovaná slova

Slovní druhy

 • vytvoření nástěnného plakátu ze dřeva a papíru (ohebné a neohebné slovní druhy)
 • jednotlivé slovní druhy rozpracovat do samostatných celků s využitím netradiční formy a zapojením smyslů
 • např. okruh přídavných jmen zahájí výuka spojená s ochutnávkou neznámých pochutin, následovat bude poznáváním vůní, hádání neznámých předmětů pomocí hmatu a zhodnocení výsledků vyjadřováním pouze pomocí přídavných jmen

Přímá řeč

 • vytvoření videonahrávek zachycujících situace z běžného života, ve kterých jsou vyjádřeny různé podoby přímé řeči

Tvorba knihy a autorská práva

 • exkurze do nakladatelství
 • beseda s autorem literárního díla, na téma: Úskalí při tvorbě vlastní knihy
 • rozhodování v oblasti financí
 • prezentace vytvořeného díla

Literární texty

 • soubor přejatých textů v počítačové podobě, doplněný fotografiemi ne vlastními ilustracemi
 • některé texty budou po grafické stránce vypracovány zajímavou formou (změny stylu písma, velikosti písma, barvy, text psaný pozpátku,…) nejen aby upoutaly, ale také ulehčily četbu dětem s dyslexií

Slohové postupy

 • žáci knihu doplní jak přejatými texty, tak texty vlastními
 • vybrané slohové postupy si žáci ověří přímo v praxi, např. komunikace s obcí, objednání besedy, pozvánky na prezentaci