Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Bernartice II

Název operačního programu:OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu:Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Bernartice II
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009767
Rozpočet projektu celkem:1 187 892,- Kč
Datum zahájení projektu:01. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 09. 2020

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci školního neúspěchu dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ Bernartice. Cílem projektu je na škole vytvořit inkluzivní prostředí umožňující kvalitní rozvoj žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, nízkou motivací ke vzdělávání, nebo ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Projekt navazuje na realizaci Šablon I, kde byl školní projekt zaměřen na personální podpora MŠ a ZŠ formou práce školního asistenta, osobnostní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků a přímou podporu žáků formou čtenářského klubu a doučování.

V rámci projektu ze Šablon II pokračuje působení školních asistentů v MŠ i ZŠ. Nově se školní asistent zapojí i do činnosti školní družiny. Školní asistenti poskytují základní nepedagogickou podporu ve výuce či výchovné činnosti formou spolupráce s rodiči, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhají při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a poskytují podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Díky projektu dojde také k rozšíření poskytování služeb kariérového poradenství, a to zejména formou individuálních konzultací s žáky ohledně možností jejich dalšího vzdělávání.

Vybraní pedagogové školy dále absolvují kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované v systému DVPP zaměřené na inkluzivní vzdělávání, čtenářskou, polytechnickou a matematickou gramotnost, výuku cizích jazyků, využívání ICT ve vyučování nebo osobnostně sociální rozvoj. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

V neposlední řadě bude na ZŠ i nadále fungovat vzniká čtenářský a doučovací klub, tentokrát se zaměřením na žáky druhého stupně. Cílem těchto volnočasových aktivit je posílit klíčové kompetence především u žáků ohrožených školním neúspěchem. Díky systematické práci v rámci mimoškolního útvaru se žáci zlepšují především v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a plně využívají svůj potenciál pro zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Tento projekt je spolufinancován EU.