Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Bernartice

Název operačního programu:OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu:Podpora společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Bernartice
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003506
Rozpočet projektu celkem:796 835,- Kč
Datum zahájení projektu:01. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 09. 2018

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci školního neúspěchu dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ Bernartice. Cílem projektu je na škole vytvořit inkluzivní prostředí umožňující kvalitní rozvoj žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, nízkou motivací ke vzdělávání, nebo ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Projekt je realizován ve třech hlavních pilířích: personální podpora MŠ a ZŠ formou práce školního asistenta, osobnostní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků a přímá podpora žáků formou čtenářského klubu a doučování.

V rámci projektu nově působí na ZŠ a MŠ školní asistenti, kteří poskytují základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovávají komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhají při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a poskytují podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Vybraní pedagogové školy dále absolvují kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované v systému DVPP zaměřené na inkluzivní vzdělávání a matematickou pregramotnost. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Aplikaci nabytých znalostí dále podpoří modul sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv zaměřených na identifikované oblasti, ve kterých se chtějí pedagogové MŠ a ZŠ Bernartice rozvíjet formou hospitací, diskusí a společné reflexe.

V neposlední řadě na škole vzniká čtenářský a doučovací klub pro žáky prvního stupně. Cílem těchto volnočasových aktivit je posílit klíčové kompetence především u žáků ohrožených školním neúspěchem. Díky systematické práci v rámci mimoškolního útvaru se žáci zlepšují v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a plně využívají svůj potenciál pro zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Tento projekt je spolufinancován EU.