Školská rada

Právní podklady pro činnost

Činnost školské rady vychází ze zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Působnost školské rady upravuje §167 a §168 tohoto zákona. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který stanoví počet členů a vydá volební řád.

Volba členů

Členové školské rady jsou voleni dle volebního řádu (v souladu se školským zákonem). Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období zvolených členů je tříleté.

Zvolenými členy školské rady jsou (do 11/2020):

  • za zřizovatele – Bc. Václav Schreier a Markéta Dvořáková
  • za zákonné zástupce – Michaela Zdvořilá a Ing. František Novák
  • za pedagogické pracovníky – Hana Burešová a Ing. Sylvie Berčíková

Předsedkyní školské rady byla zvolena pro výše uvedené funkční období Ing. Sylvie Berčíková.

Činnosti Školské rady

Školská rada se schází minimálně dvakrát ročně, postupuje dle schváleného jednacího řádu. Z každého jednání školské rady je vypracován zápis z jednání, který je uložen u stávající předsedkyně rady.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli i orgánům vykonávajícím státní správu ve školství. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Za školskou radu S. Berčíková