Ve škole i po škole: dětský klub Pomocníček na ZŠ Bernartice

Název operačního programu:OP Zaměstnanost
Název projektu:Ve škole i po škole: dětský klub Pomocníček na ZŠ Bernartice
Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007936
Rozpočet projektu celkem:2 919 995,40 Kč
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 06. 2021

Popis projektu:

V rámci projektu vzniká na ZŠ Bernartice dětský klub „Pomocníček“ pro žáky 1. stupně ZŠ s provozní dobou 6:15 – 7:45 a 11:30 – 17:00 ve dnech školního vyučování. Zároveň mohou žáci školy navštěvovat příměstské tábory, jejichž turnusy se budou konat ve dnech mimo školní výuku (letní, podzimní a jarní prázdniny) a během vybraných ředitelských dní.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je rozšíření časových dispozic, kdy škola zajišťuje péči o děti-žáky prvního stupně. Fungování klubu v konečném důsledku přispěje ke zlepšení možnosti pracovního uplatnění rodičů žáků. Tohoto efektu bude docíleno zejména díky organizaci provozu zařízení s ohledem na poptávku ze strany rodičů, která byla zjišťována před zahájením projektu. Na základě potřeb rodičů byla stanovena otevírací doba zařízení tak, aby byla po co nejdelší dobu efektivně naplněna jeho kapacita a zároveň byly vyřešeny hlavní problémy spojené s dopravou dětí do školy a domů panující v současnosti.

Díky realizaci projektu bude škola moci ještě lépe plnit svoji komunitní funkci (spočívající nejen ve vzdělávání, ale i celistvé výchově a péči o děti) a vyjít rodičům vstříc v otázce dohledu a zajištění programu žákům před a po vyučování. Provozní doba nově zřízeného klubu bude lépe kopírovat běžnou pracovní dobu rodičů a umožní jim plně se zapojit do pracovního procesu. Důsledkem toho se zvýší zaměstnatelnost, případně i zaměstnanost cílové skupiny, zejména žen, jejichž pracovní uplatnění je zejména ve venkovských regionech limitováno logistickými nároky spojenými s péčí o děti.

V kvantifikovatelné rovině je cílem projektu přispět k lepšímu postavení na trhu práce u rodičů alespoň 36 žáků školy prostřednictvím výše popsaných zlepšení.

Tento projekt je spolufinancován EU.