Výchovný poradce

Čím se výchovný poradce na ZŠ zabývá?

Činnost výchovného poradce na ZŠ vychází z vyhlášky MŠMT č.j. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních .
Tato vyhláška vymezuje standardní činnosti výchovného poradce ve dvou oblastech – poradenské činnosti a metodické a  informační činnosti.
Výchovný poradce se především zabývá kariérovým poradenstvím a poradenskou  pomocí při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků. Pomáhá tedy s výběrem střední školy či učiliště (poskytuje poradenskou pomoc jak žákům, tak zákonným zástupcům), provádí skupinová i individuální šetření k volbě povolání, získává nové informace o středních školách a učilištích, jednotlivých oborech i profesích, možnostech zaměstnání, spolupracuje s Informačním poradenským střediskem Úřadu práce i s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Trutnově, pomáhá s vyplňováním přihlášek na střední školy, poradenskou pomoc poskytuje i při druhém a dalších kolech přijímacího řízení.
Výchovný poradce se dále zabývá žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadanými. Při své činnosti vychází z vyhlášky MŠMT č.j. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Po přechodnou dobu dvou let se poskytování podpůrných a vyrovnávacích opatření řídí i vyhláškou MŠMT č.j. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním,  žáky se zdravotním postižením (např. s vývojovými poruchami učení a chování, s tělesným postižením, autismem, lehkou mentální retardací,…) i o žáky nadané.  Spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy (třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů) a zákonnými zástupci (poskytuje poradenskou pomoc), s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním vzdělávacím centrem,  střediskem výchovné péče či dalšími odborníky. Připravuje podmínky pro integraci těchto žáků, podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, koordinuje poskytování poradenských služeb.

Kdo je výchovným poradcem?

Ing. Sylvie Berčíková

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:

Individuálně po předchozí domluvě. Schůzku lze sjednat telefonicky nebo prostřednictvím Bakalářů.

Kontakt:

bercikova@zsbernartice.cz, 777 531 052