Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ŠODŽ - obecné informace

Zdroj financí Název grantu Získaná částka Odpovědná osoba
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola – okno do života, s Eu penězi do světa 837 500 Kč Mgr. Michal Kroužek
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
Celková výše dotace (spoluúčast školy není) 837 500 Kč

Souhrnné informace o projektu

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách
Název projektu: Škola okno do života, s Eu penězi do
světa
Projekt
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.03.2013
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.10.2010
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0
Rozpočet projektu celkem: 837 460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměření projektů základních škol v oblasti podpory 1.4

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory, která by měla přispět k masivní podpoře základních škol a k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS0F1 a PISA1F2) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách (ZŠ). Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Pro naši základní školu jsme vybrali následující oblasti podpory:

I. Čtenářská a informační gramotnost

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Číslo klíčové aktivity I/2
Název klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
Popis realizace klíčové aktivity V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (vzdělávací materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Číslo klíčové aktivity I/3
Název klíčové aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
Popis realizace klíčové aktivity V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků. Účastí pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, bude zvýšena jejich kvalifikovanost. Pedagogický sbor bude veden i k užší a efektivnější spolupráci při vytváření výchovněvzdělávacích strategií školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož obsahem bude týmová spolupráce a podpora součinnosti aktivit jednotlivce a týmu. V rámci aktivity škola rovněž získá soubor vzdělávacích materiálů sloužících k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků, ke zvyšování jejich kvalifikovanosti a úzce souvisejících s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol. Ti budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem vedoucích k těmto dovednostem. Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory čtenářské a informační gramotnosti napříč vyučovacími předměty.
Výstup klíčové aktivity 2 osvědčení o absolvování DVPP

II. Cizí jazyky – šablony klíčových aktivit

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.

Číslo klíčové aktivity II/2
Název klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.
Popis realizace klíčové aktivity V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností žáků základních škol ve využívání cizích jazyků. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky v cizím jazyce.

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Číslo klíčové aktivity II/3
Název klíčové aktivity Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.
Cíle realizace klíčové aktivity Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.
Popis realizace klíčové aktivity Krátkodobý metodický kurz pro pedagogy cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin akreditovaný v systému DVPP MŠMT.
Cílová skupina a její popis Pedagog cizího jazyka na ZŠ a v případě metody CLIL6 F7 i další pedagogičtí pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce.
Výstup klíčové aktivity Osvědčení o absolvování DVPP

 

 

III. Využití ICT – šablony klíčových aktivit Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.

Číslo klíčové aktivity III/2
Název klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.
Popis realizace klíčové aktivity Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Ověření není hrazeno z projektu.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií.

 

IV. Matematika – šablony klíčových aktivit

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Číslo klíčové aktivity IV/3
Název klíčové aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků.
Popis realizace klíčové aktivity V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti žáků. Účastí pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji matematické gramotnosti žáků, bude zvýšena jejich kvalifikovanost. Pedagogický sbor bude prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků veden k užší a efektivnější spolupráci při vytváření výchovněvzdělávacích strategií školy pomocí např. vzdělávání zaměřeného na vzájemnou spolupráci jednotlivých členů pedagogického sboru, týmovou spolupráci, podporou součinnosti aktivit jednotlivce a týmu apod. V rámci aktivity škola rovněž získá soubor materiálů sloužících k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků a ke zvyšování jejich kvalifikovanosti úzce

 

 

V. Přírodní vědy – šablony klíčových aktivit

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Číslo klíčové aktivity V/3
Název klíčové aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
Popis realizace klíčové aktivity V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. Účastí pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků, bude zvýšena jejich kvalifikovanost. Pedagogický sbor bude veden i k užší a efektivnější spolupráci při vytváření výchovněvzdělávacích strategií školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož obsahem bude týmová spolupráce a podpora součinnosti aktivit jednotlivce a týmu. V rámci aktivity škola rovněž získá soubor materiálů sloužících k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků a ke zvyšování jejich kvalifikovanosti úzce souvisejících s dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol. Ti budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích aktivitách zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem vedoucích k těmto dovednostem. Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory přírodovědné gramotnosti napříč vyučovacími předměty.

 

VII. Inkluzívní vzdělávání – šablony klíčových aktivit Prevence rizikového chování

Číslo klíčové aktivity VII/1
Název klíčové aktivity Prevence rizikového chování.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole.
Popis realizace klíčové aktivity Na základě podkladů od třídních učitelů vedení školy ve spolupráci s metodikem prevence naformuluje zakázku specifického primárně preventivního programu pro čtyři třídy v minimálním rozsahu 8 hodin na třídu. Může jít o program zaměřený na speciální problematiku, která je v jednotlivých třídách školy aktuální (návykové látky, sexuálně přenosné nemoci, šikana, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, vandalismus apod.) nebo o komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování. Základní podmínkou programu je, že jeho součástí bude práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu. V případě programů zaměřených na prevenci užívání návykových látek musí být tento program certifikovaný (výjimku tvoří právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení např. PPP). Na základě požadavku osloví vedení školy vhodného dodavatele programu. (V současné době nabízejí programy specifické primární prevence zejména neziskové organizace a pedagogickopsychologické poradny.) Následně realizuje vybraný dodavatel v koordinaci s metodikem prevence program primární prevence v jednotlivých třídách. Současně s programem budou zajištěny materiální podmínky pro práci metodika prevence a realizaci programu.
Cílová skupina a její popis Žáci ZŠ s důrazem na žáky druhého stupně
Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP
Číslo klíčové aktivity VII/3
Název klíčové aktivity Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Cíle realizace klíčové aktivity Cílem je vytvoření podmínek pro plnohodnotné zapojení žáků se SVP do škol hlavního vzdělávacího proudu.
Popis realizace klíčové aktivity Aktivita se bude realizovat po dobu 2 kalendářních roků prostřednictvím přímé práce školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa na základní škole. Je nutné, aby školní speciální pedagog/školní psycholog splňoval kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících. Pro zřízení místa speciálního pedagoga nebo školního psychologa musí škola vzdělávat alespoň 3 žáky se SVP.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou žáci se SVP.