Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, gamblerství aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli při tvorbě zdravého klimatu ve třídě i škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Dle potřeb organizuje přednášky pro žáky i rodiče. Její standardní činností jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Součástí jejího vzdělání je akreditované specializační studium v oblasti prevence rizikového chování.

Kdo je metodik prevence?

Mgr. Miroslava Hušková

Konzultační hodiny: Individuálně po předchozí domluvě. Schůzku lze sjednat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Bakalářů.

Kontakt: huskova@zsbernartice.cz, 777 531 052