Čím se školní speciální pedagog na ZŠ zabývá?
Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Jeho činnost je zaměřena na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogikou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního speciálního pedagoga je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce. 

O konzultaci se školním speciálním pedagogem mohou požádat i rodiče.

Kdo je školním speciálním pedagogem?

Mgr. Lucie Knapová

knapoval@zsbernartice.cz